کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان
کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان
/ / / / /
فارسی / العربية / English
Doctors
 
All Doctors 
 
Doctors
پزشکان گروه ارولوژی
دکتر محمود رضا مرادی
دکتور مه حموود ره زا مورادی
جراح و نه شته رگه ری گورچیله
پسپوری وردی گورچیله ی منالان
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
drmrmoradi@gmail.com
ارسال پیام
دکتر فرج اله پرهوده 
دکتور فرج الله پرهوده
جراح و نه شته رگه ری گورچیله
Parhodehf@yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه طب ورزش و اصلاح سبک زندگی
دکتر علی سروش
دکتور عه لی سرووش
پسپوری طب وه رزش و چاک بونی شیوه ی ژیان
سه روکی نه خوشخانه ی ئیمام ره ضا (ع)
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
irhk.ir@gmail.com
ارسال پیام
پزشکان گروه جراحی عمومی
دکتر مهرداد سیفی 
دکتور مهرداد سیفی
پسپوری نه شته رگه ری گشتی
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
m.seifi@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر آرش گلپذیرسرخه
دکتور آرش گلپذیرسرخه
پسپوری نه شته رگه ری گشتی
فلوشیپی نه شته رگه ری شیرپنجه
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
arashgolpazir1969@yahoo.com
ارسال پیام
دكتر محمد رضا صبحيه
دكتور موحه مد ره ضا صبحيه
پسپوری ورد نه شته رگه ری خوینبه ر و بویه کانی خوین
پسپوری نه شته رگه ری گشتی
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
mreza.sobhiyeh@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر  بهنام رضا مخصوصی
دکتور بهنام ره زا مه خسوسی
پسپوری نه شته رگه ری گشتی
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی
makhsosi56-behnamreza@yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه زنان
دکتر نسرین جلیلیان 
دکتور نسرین جلیلیان
پسپوری نه شته رگه ری ژنان و فلوشپیی نه زوکی
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
Njalilian@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر مریم زنگنه  
دکتور مریم زنگنه
پسپوری نه شته رگه ری ژنان و منال بوون
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
mzangene.59710@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر فریبا خانی پویانی 
دکتور فریبا خانی پویانی
نه شته رگه ر و پسپوری ژنان و منالان بوون و نه زوکی
فلوشیبی پریناتولوژی، پزیشکی دایک و کورپه و دووگیانییه کانی پرمه ترسی
dr.Fkhanipouyani@gmail.com
ارسال پیام
پزشکان گروه ارتوپدی
دکتر مرتضی صائب 
دکتور مرتضی صائب
پسپوری ئیسک و شکاوی
جراح نه خوشیه کانی ئیسک و جومگه
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
Dr_saeb@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر وحید فیض الهی
دکتور وه حید فیض الهی
پسپوری ئیسک و شکاوی
نه خشیه کانی ئیسک و جومگه
گورینی جومگه
vahidfeiz9216@gmail.com
ارسال پیام
پزشکان گروه نوروسرجری
دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی
دکتور حمید ره ضا سعیدی بروجنی
نه شته رگه ری میشک و ده مار و بربره ی پشت(ستون فقرات)
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
dr.hamidrezasaeidi@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر رضا فتاحیان
دکتور ره ضا فتاحیان
نه شته رگه ری میشک و ده مار و بربره ی پشت(ستون فقرات)
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
rfatahian@gmail.com
ارسال پیام
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتور موحه مه د ره زا اکرمی
پسپوری نه شته رگه ری میشک و ده مار
Mmdrezaakrami@yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه چشم
دكتر مينو محمدي  
دکتوره مینوو موحه مه دی
پسپوری نه شته رگه ری چاو

Minoo12355@ yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه نورولوژی
دکتر پیام ساری اصلانی 
دکتور پیام ساری اصلانی
پسپوری هه ناو میشک و ده مار
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
PSAS1149@yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه داخلی
دکتر علی معینی
دکتور عه لی موئینی
پسپوری هه ناو
پسپوری سییه کان
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
جیگری کاروباری نیوده وله تی
amoini110@yahoo. com
ارسال پیام
دکتر مهرداد پاینده 
دکتور مهرداد پاینده
پسپوری هه ناو
پسپوری خوین شیزپه نج هی گه وران و چاندنی خانه کانی اولی
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
Md.payandeh@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر نیلوفر همتی
دکتور نیلوفر همتی
پسپوری هه ناو
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
پزیشکی نیوده وله تی
Niloufar. hemati.58@gmail.com
ارسال پیام
دکتر مژگان مرادی
دکتور مژگان مرادی
پسپوری هه ناو
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
جیگری پزیشکی نیوده وله تی
moradimojgan16@gmail.com
ارسال پیام
دکتر حمید رضا عمرانی 
دکتور حمید ره ضا عمرانی
پسپوری ورد نه خوشیه کانی گور چیله ی پیگه یشتوان
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
hamidomrani@ymail.com
ارسال پیام
دکتر لطف الله عسگری
دکتور لطف الله عسگری
پسپوری وردی هه رسه ک و جگه ر و اندوسکوپی
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
Lotfollah.asgari@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر سید وحید جاسمی
دکتور وه حید جاسمی
پسپور هه ناوی
پسپوری وردی سنگ وهه ناسه
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
Svjassemi@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر شیرین عصار 
دکتوره شیرین عصار
پسپوری هه ناوی
پسپوری وردی روماتیسم و نه خوشیه کانی جومگه
sh758us@yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه عفونی
دکتر علیرضا جانبخش
دکتور عه لی ر ه ضا جانبخش
پسپوری نه خوشیه کانی ته شه نه و تادار
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
ajanbakhsh@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر فیض الله منصوری
دکتور فیض الله منصوری
پسپوری نه خوشیه کانی هه و کردن و التهابات
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
f.mansouri@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر  سیاوش وزیری
دکتور سیاوش وه زیری
پسپوری نه خوشیه کانی هه و کردن و التهابات
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
vaziri15@yahoo.com
ارسال پیام
دکترماریا شیروانی
دکتوره ماریا شیروانی
پسپوی نه خوشیه کانی هه وکردن و التهابات
maria_shirvani@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر زینب محسنی افشار
دکتور زه ینه ب موحسنی افشار
پسپوری نه خوشیه کانی هه و کردن و گه رمسیری
zeinab.mohseniafshar@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر محمد حسین زمانیان 
دکتور موحه مه د حسین زه مانیان
پسپوری نه خوشیه کانی هه و کردن
Drmzamanian@yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه قلب
دکتر نفیسه منتظری
دکتوره نفیسه منتظری
پسپوری دل و بوریه کانی خوین
Nafis_mont@yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه کودکان
دكتر سيد ابوالحسن سيدزاده
دكتور سيد ابوالحسن سيدزاده
پسپوری ورد نه خوشیه کانی گور چیله ی منالان
ماموستای زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
asayedzadeh@kums.ac.ir
ارسال پیام
پزشکان گروه رادیولوژی
دکتر سارا پرمهر
دکتور سارا پرمهر
پسپوری رادیولوجی و سونار
Sa.pormehr@gmail.com
ارسال پیام
دكتر محمد غريب صالحي
دکتور موحه مه د غه ریب صالحی
پسپوری رادیولوجی و سونار
Kumssalehi@ yahoo.com
ارسال پیام
پزشکان گروه بیهوشی
دکتر علیرضا احمدی 
دکتور عه لی ره زا ئه حمه دی
پسپوری بیهوش کردن
ahmadiar1012@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر عبدالحمید ذکایی
دکتورعبدالحمید زه کایی
پسپوری بیهوشی دل
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
hamidzokaei@gmail.com
ارسال پیام
پزشکان گروه طب اورژانس
دکتر شهروز تبریزی
دکتر شهروز تبریزی
پسپوری طبی فریاکه وتن
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
shahrouz.tabrizi@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر امیرحسین میثمی
دکتور امیرحسین میثمی
پسپوری طبی فریاکه وتن
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
Amirhhoseinmeisami@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر عبدالرحمن پرنا 
دکتور عبدالرحمن پرنا
پسپوری طبی فریاکه وتن

Rahmanparna@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر محمدرضا رضائی
دکتورموحه مه د ره زا رضایی
پسپوری طبی فریاکه وتن

mohammadreza.rezaei@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر هومن رفیعی
دکتور هومه ن ره فیعی
پسپوری طبی فریاکه وتن
houman.rafiee@kums.ac.ir
ارسال پیام

AboutUs دەوروبەری ئێمه


Performance Scope:
Admission of foreign patients from the neighboring countries particularly Iraq and which is accomplished in two ways:
A. Outpatient admission: services related to check-up, diagnosis, and delivery of para-clinical and therapeutic affairs to international patient for less than 24 hours
B. Hospitalization: all services delivered to inpatients for more than 24 hours. More...


Follow Us تۆڕی کۆمەڵایەتی


  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Instagram

گه‌رین له سایت گه‌رین له سایت


ContactUs پەیوەندی ئێمه


  •  کرماشان شهرک معلم آخریی بلواری رودکی،بلوار پرستیار، نه‌خوشخانی امام رضا، قاتی 3
  •  ته‌له‌فون: +98834280597
  • پست الکترونیکی: ipd [@] irhk.ir
[Collapse/Expand]
په‌یو‌ه‌ندی و ئیمه و بکه+

Captcha image
Show another codeئالشت کردنی وینه

ثبت

جیگا له سه‌ر گوگل مپ جیگا له سه‌ر گوگل مپ


طراحی و اجرا: مهندس سعید آسبوس - 55 66 737 0938
1399 - 1384 © کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان می باشد.